Dziedziny prawa:I. Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zajmujemy się m. in. sprawami rozwodowymi, separacją, związanymi
z dochodzeniem alimentów i realizacją obowiązku alimentacyjnego, związanymi z rodzicielstwem, z zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa, realizacją ustalonych sądownie kontaktów z małoletnim, Prowadzimy sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi: rozdzielność majątkowa, jej ustanowienie, zniesienie.

rodzinne
cywilne


II. Prawo cywilne

Sporządzamy i opiniujemy umowy, wykluczając zawarte w nich niedozwolone postanowienia umowne, prowadzimy sprawy
o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej czy służebności, itd. Sporządzamy stosowne wnioski, sprzeciwy
i zażalenia, kompleksowo poprowadzimy sprawy z zakresu postępowania spadkowego oraz z zakresu niewykonania zobowiązań.III. Prawo pracy

Sporządzimy umowę o pracę i inne. Zajmiemy się sprawami dot. wynagrodzenia za pracę. Zaskarżamy decyzje ZUS I KRUS.

pracy
administracyjne
IV. Prawo administracyjne

Sporządzamy skargi, zażalenia i odwołania na decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji samorządowej
i państwowej. Poprowadzimy korespondencję z instytucjami i urzędami. Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa budowlanego.V. Prawo gospodarcze

Doradzamy jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Przygotujemy wniosek o wpis i zmianę wpisu w KRS oraz w ewidencji działalności gospodarczej. Udzielamy porad z zakresu postępowania upadłościowego oraz naprawczego, Prowadzimy sprawy z zakresu prawa autorskiego.

gospodarcze

Handcuff and fingerprintVI. Prawo karne i wykroczeń

Sporządzamy pisma procesowe, prywatne akty oskarżenia, wnioski dowodowe, apelacje, kasacje i inne, Sporządzamy zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, zażalenia na postanowienia o umorzeniu śledztwa bądź dochodzenia, Wskazujemy jak dochodzić swoich roszczeń z tytułu doznanej szkody na gruncie prawa karnego.

Pamiętaj wskazane wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy.
Zajmujemy się także szeregiem innych spraw m.in. prawem rolnym, ochroną konsumenta, prawem farmaceutycznym, prawem własności intelektualnej.